ข้อมูลการทดสอบ

โหมดการวิเคราะห์ (Transmission, Reflection) :
ลักษณะของสาร (powder, film, rubber, liquid, solid) :

ช่วงอุณหภูมิที่ทดสอบ (C) :
อัตราการให้อุณหภูมิ (C/min) :
แก๊สที่ใช้ทดสอบ (N2, O2, Air) :
ชนิดของ Pan (Alumina, Pt) :

ช่วงขนาดของ Sieve size (Sieve size ของสารตัวอย่างต้องมากกว่า 250 µm) :
– สภาวะที่ใช้ในการเตรียมตัวอย่าง ขั้นที่ 1 (Pretreat without vacuum)
อุณหภูมิ :
เวลา :
– สภาวะที่ใช้ในการเตรียมตัวอย่าง ขั้นที่ 2 (Pretreat with vacuum)
อุณหภูมิ :
เวลา :
อัตราการให้อุณหภูมิ :
สภาวะที่ใช้ในการทดสอบ (BET Method, Pore Analysis) :

ลักษณะของสาร (liquid, solid, film) :
โหมดใช้งาน (Spectrum, Photometric, Kinetic) :

ชนิดของสารตัวอย่าง :
กรดที่ใช้ย่อยสารตัวอย่าง :
ตัวทำละลาย :
ไอออนของโลหะที่ต้องการวิเคราะห์ :
————————————————————————————————————————————————
*หมายเหตุ* สารละลายตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์ต้องผ่านการกรองด้วย syringe filters ที่ขนาดขั้นต่ำ 0.45 ไมโครเมตร
ความเข้มข้นของกรดในสารละลายห้ามเกิน 1% w/v
สารละลายตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์ต้องใส ไม่มีตะกอน และผ่านการย่อยมาแล้ว
Total Disolved Solids ของสารละลายตัวอย่างไม่เกิน 10,000 ppm

สถานะสารตัวอย่าง (ของเหลว, แก๊ส, อื่นๆ) :
ชนิดของหัวฉีด (Split/Splitless, PTV, On-column, Head Space) :
Injection Volume :
Split ratio :
สารมาตรฐาน (IS or ES) :
อุณหภูมิของหัวฉีด :
คอลัมน์ที่ใช้ :
โปรแกมอุณหภูมิ (หากมีบันทึกไว้ในโปรแกรม ให้ระบุชื่อไฟล์) :
เครื่องตรวจวัด (TCD, FID, ECD, MSD) :
อุณหภูมิของเครื่องตรวจวัด :

ชนิดของตัวทำละลาย :
ไอออนของโลหะที่ต้องการวิเคราะห์ (Cation Column) :
Eluent :
ไอออนของโลหะที่ต้องการวิเคราะห์ (Anion Column) :
Eluent :

คอลัมน์ที่ใช้ :
อุณหภูมิคอลัมน์ :
เครื่องตรวจวัดที่ต้องการใช้งาน (VWD, RID) :
Elution Mode (Isocratic, Gradiet) :
ชนิดของสารมาตรฐาน :
ชนิดของเฟสเคลื่อนที่ (ต้องการใช้งาน)
ขวด A :
ขวด B :
ขวด C :
ขวด D :
อัตราการไหล :

เทคนิคการทดสอบเชิงเคมี (Static Volumetric Chemisorption, Dynamic Flow Chemisorption) :
เทคนิคการวิเคราะห์ (TPR, TPO, TPD) :
ก๊าซที่ใช้ในการทดสอบ :
โปรแกมอุณหภูมิ (หากมีบันทึกไว้ในโปรแกรม ให้ระบุชื่อไฟล์) :

Scan type (Coupled 2Theta/Theta, 2Theta) :
Start angel (deg.) :
Stop angel (deg.) :
Step time (s) :
Step angel (deg.) :

ชนิดของสารตัวอย่าง :
สถานะของสารตัวอย่าง (ของเหลว, ของแข็ง) :
ความเข้มข้น และปริมาตรของกรดที่ใช้ในการย่อยสารตัวอย่าง (65%HNO3 5 ml + 37%HCl 2 ml) :
สภาวะที่ใช้ในการย่อยสารตัวอย่าง :

เลือก Method ที่ใช้งาน (ใส่ตัวเลข) :
1. Linear Sweep Voltammetry
2. Multi-mode Electrochemical Detection
3. Potentiometric Stripping analysis
4. Chrono Method
5. Volumetric Analysis
6. Cyclic Voltammetry

Electrode Type
1. Reference Electrode :
2. Working Electrode :
3. Counter Electrode :
4. Number of Scan :