ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ

เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารโดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน (Thermogravimetric Analyzer, TGA)

ยี่ห้อ/รุ่น : TA Instruments รุ่น Q50
หลักการ
TGA เป็นเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์ความเสถียรของวัสดุ โดยเฉพาะพอลิเมอร์เมื่อได้รับความร้อนโดยการวัดน้ำหนักของวัสดุที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงอุณหภูมิด้วยเครื่องชั่งที่มีความไวสูง ภายใต้บรรยากาศที่กำหนด เทคนิคนี้เหมาะสำหรับการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพของวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดูดซับแก๊สหรือระเหยของน้ำ การแตกตัวของวัสดุ (decomposition) ศึกษาการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน หรือ ปริมาณสารสัมพันธ์ (stoichiometry) เป็นต้น

ข้อมูลจำเพาะ (Specifications)
ช่วงอุณหภูมิทดสอบ อุณหภูมิห้อง – 1,000 °C
อัตราการให้ความร้อน 0.1 – 100 °C/min
สภาวะบรรยากาศภายใน N2, O2, Air

ความสามารถในการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ
• องค์ประกอบของสาร (Composition)
• เสถียรภาพทางความร้อน (Thermal stability/decomposition)
• จลพลศาสตร์ของการเกิดปฏิกิริยา (Kinetics of reactions)
• กระบวนการดูด/คายพลังงาน (Desorption/adsorption processes)
• การระเหย (Evaporation)

การประยุกต์ใช้งาน
• ตัวอย่างพอลิเมอร์
• ยา และเครื่องสำอาง
• ตัวอย่างทางเคมี
• สี และพิกเมนต์
• ตัวอย่างทางปิโตรเคมี และสารอินทรีย์ต่างๆ
• ส่วนประกอบในอาหาร

อัตราค่าบริการภายในคณะภายใน มจพ.ภาครัฐภาคเอกชน
TGA6007501,2001,500
– คำนวนเวลาใช้งานตามสภาวะที่ใช้ทดสอบตัวอย่าง
– ไม่รวมราคา Pan ใส่ตัวอย่าง กรณีเกิดความเสียหายที่มีผลมาจากตัวอย่าง

เครื่องฟูเรียร์ทรานฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์
(Fourier Transform Infrared Spectrometer, FT-IR)

ยี่ห้อ/รุ่น : PerkinElmer รุ่น Frontier
หลักการ
ใช้เพื่อหาหมู่ฟังก์ชันของสารประกอบอินทรีย์ สามารถวิเคราะห์ได้ในช่วงเลขคลื่น 4,000-400 cm-1 รวมทั้งมีอุปกรณ์เสริมในการวิเคราะห์ เช่น UATR ชนิดของตัวอย่าง เช่น ยา เครื่องสำอาง สารละลาย สารสกัดจากธรรมชาติ พอลิเมอร์ ฟิล์ม น้ำมัน ยาง วัตถุดิบในการผลิต ฯลฯ ลักษณะทางกายภาพของตัวอย่างเป็นได้ทั้งของแข็ง ของเหลว และก๊าซ ตัวอย่างของเหลวต้องไม่เป็นกรด-เบสรุนแรง ตัวอย่างก๊าซต้องไม่มีความชื้นหรือไอน้ำ ปริมาณของตัวอย่างของแข็ง 2 mg (ถ้าจำเป็นใช้น้อยกว่าที่กำหนดได้) ตัวอย่างของเหลว 1 ml (ถ้าจำเป็นใช้น้อยกว่าที่กำหนดได้) กรณีที่ต้องการทำปริมาณวิเคราะห์ต้องพิจารณาเฉพาะแต่ละตัวอย่าง ตัวอย่างก๊าซบรรจุใส่ท่อที่ปรับความดันได้ ภาชนะบรรจุตัวอย่างตามความเหมาะสมกับชนิดตัวอย่าง และป้องกันความชื้นได้ดี

อัตราค่าบริการภายในคณะภายใน มจพ.ภาครัฐภาคเอกชน
UATR200250400500
KBr Disk280350560700