ข้อตกลงและเงื่อนไขการขอรับบริการทดสอบวิเคราะห์

1. ทางคณะจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในการให้บริการทดสอบวิเคราะห์หรือการใช้ข้อมูลที่ได้จากบริการทดสอบวิเคราะห์ที่เกิดขึ้นทั้งในระยะเวลาระหว่างการบริการทดสอบวิเคราะห์หรือในอนาคต เช่น ความเสียหายที่เกิดจากการนำข้อมูลไปใช้ในการออกแบบหรือผลิต เป็นต้น

2. หากตัวอย่างชำรุดเสียหายหรือขัดข้องจากการทดสอบวิเคราะห์ ข้าพเจ้ายินดีรับตัวอย่างคืน โดยไม่คิดค่าเสียหายจากคณะ

3. ข้าพเจ้ายินดีชำระค่าธรรมเนียมตามประกาศของคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อมและระเบียบของ มจพ.